•  
 •  

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Buruciye AŞ.Turz.İnş.Müh.Oto.Mak.El San.Eğt.Tarım.Hayv.Mad.Tic.San.AŞ.(Buruciye AŞ.) (Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi ) yürüttüğü faaliyetler kapsamında işlediği kişisel verilerinizi korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler; işlenen kişisel veri kategorilerini, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verileri ve bu aktarımın amacı ile KVKK ve GDPR kapsamında yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Veri Sorumlusu

Buruciye AŞ.Turz.İnş.Müh.Oto.Mak.El San.Eğt.Tarım.Hayv.Mad.Tic.San.AŞ.(Buruciye AŞ.)
Mersis No. : 0771017630900034
İnternet Adresi : http://www.buruciye.com.tr
Telefon Numarası : 0 (346) 225 55 02
Adres : Kadı Burhanettin Mahallesi Atölye Cami Sokak No:6 Merkez / Sivas
Kep Adresi : buruciyeas@hs04.kep.tr

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Buruciye AŞ. (Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi ) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlarla ve kapsamda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olacak şekilde işlenmektedir:

 • Tesislerimizde verilen hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve müşterilerimize alternatifler sunabilmek amacıyla,
 • Buruciye AŞ. tarafından Sivas İl Özel İdaresi ve Sivas İl Özel İdaresine bağlı şirketler arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini amacıyla,
 • Hizmet ve kalite standartlarımızı yükseltmek ve geliştirmek amacıyla, Sivas İl Özel İdaresine ve bağlı şirketlere TSE, kamu kurum ve kuruluşlarına, danışmanlık hizmeti alınan özel şirketlere,
 • Buruciye AŞ. ‘nin (Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi ) taraf olduğu sözleşmelerin Buruciye AŞ. (Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi ) tarafından eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 • Buruciye AŞ. (Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi ) ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • Mevzuattaki kanunlar uyarınca, Buruciye AŞ. (Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi ) tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, banka çek ve bordroları düzenleyebilmek amacıyla,
 • Çalışanların, misafirlerin ve Buruciye AŞ.’ye (Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi )  ait binaların güvenliğini sağlayabilmek ve giriş-çıkışları kontrol edebilmek amacıyla,
 • Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması ve Buruciye AŞ.’nin (Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi ) insan kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,
 • Buruciye AŞ. (Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi ) bünyesinde çalışan personelin moral ve motivasyonunu, performans düzeyini ve memnuniyetlerini, birbirleriyle ve şirketle olan etkileşimlerini artırmak ve şirkete olan bağlılıklarını sağlamak amacıyla,
 • Buruciye AŞ.’nin (Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi ) halka açık alanlarında bulunan misafirlerin internete erişimini sağlamak amacıyla,
 • Buruciye AŞ.’nin (Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi ) ticari satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,
 • Buruciye AŞ.’nin (Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi ) kurumsal yazışmalarının yapılması amacıyla,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması ve ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
 • Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar üzerine.
 •  

Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlediğimiz kişisel veriler yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri dikkate alınarak:

 • Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Buruciye AŞ. (Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi ) bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını sağlamak amacıyla bankalar ve Sosyal Sigortalar Kurumu, Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişiliklerine,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,
 • Ortak veri tabanı oluşturulması, koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması amacıyla Sivas İl Özel İdaresi ne bağlı iştirak şirketlerine,
 • Domain ve hosting servis hizmeti aldığımız, teknolojisi hizmeti veren yurtiçi ve yurtdışında kurulu teknoloji şirketlerine,
 • Müşteri takibi ve müşteri ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Sivas İl Özel İdaresi ve İl Özel İdaresine bağlı şirketlere, şirketimiz ve bağlı şirketlerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu iş ortaklarına, bayilerine ve tedarikçilerine,
 • Etkinlik, konferans vb. sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla Sivas İl Özel İdaresi, bağlı şirketleri  ve bu alanda faaliyet gösteren hizmet aldığımız kurumlara / firmalara,
 • İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmeleri amacıyla ilgili sağlık hizmeti alınan kurumlara ve sigorta şirketlerine aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Buruciye AŞ. veya Buruciye AŞ. (Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi ) adına veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beyan, başvuru formları, internet sitesinden doldurulan formlar, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, çağrı merkezleri üzerinden sözlü, yazılı veya şirketimize bağlı resmi web siteleri, sosyal medya kanalları, e-mail, kep adresi, aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Buruciye AŞ. ’nin (Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi ) hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

İlgili Kişinin KVKK Kapsamındaki Hakları

Buruciye AŞ. (Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi ) bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • . Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • . Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • . Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • . Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı veya aktarılacağı üçüncü kişileri, alıcıları ve alıcı kategorilerini,
 • . Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • . KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da söz konusu işleme faaliyetinin durdurulmasını ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • . İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • . Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. İlgili kişiler bu haklara ilişkin taleplerini, şirketimizin Buruciye AŞ.’nin (Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi ) Kadı Burhanettin Mahallesi Atölye Cami Sokak No:6 Merkez / Sivas adresine noter yoluyla çekilecek ihtarname ile veya kimlik ibrazıyla şirketimize yapılacak şahsen başvurular ile iletebilirler. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenmiş olan tarifedeki ücret esas alınır. İlgili kişiler, şirketimize başvuru yaptıktan sonra, söz konusu başvuruya ilişkin yanıttan memnun kalmazlarsa Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikâyet yoluna gidebilirler.

 

 

Markalarımız

icon

Bildirim almak ister misiniz?

E-Bülten Aboneliği